Όροι χρήσης

Ο ιστότοπος αυτός ελέγχεται και λειτουργεί από την έδρα της BauschHealth στην Ελλάδα. Ο ιστότοπος προορίζεται για χρήση από κατοίκους Eλλάδας και Κύπρου και η BauschHealth δεν εγγυάται ότι το υλικό του ιστοτόπου και/ή οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες για χρήση από άλλες τοποθεσίες. Όσοι επιλέγουν να προσπελάσουν τον ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες, το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και φέρουν ευθύνη για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που αυτοί τυγχάνουν εφαρμογής.

Αυτός ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί ως υπηρεσία από τη BauschHealth. Όπως συμβαίνει με κάθε υπηρεσία, οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτού του ιστοτόπου μπορεί, με την πάροδο του χρόνου, να καταστούν παρωχημένες. Η BauschHealth καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση του ιστοτόπου www.counterpain.gr και την επικαιροποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών, ωστόσο, δεν εγγυάται την ορθότητα και ακρίβειά τους ή την απουσία σφαλμάτων.

O χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση του ιστοτόπου www.counterpain.gr.

Η BauschHealth δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή αποθετική ζημία προκληθεί από τη χρήση του ιστοτόπου www.counterpain.gr. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, το υλικό και οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων για ικανοποιητική ποιότητα, εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό ή μη προσβολή δικαιωμάτων τρίτων.

Η BauschHealth δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για κακόβουλα λογισμικά που ενδέχεται να βλάψουν τον εξοπλισμό του χρήστη από τη χρήση οπτικοακουστικών δεδομένων, κειμένων, υπερσυνδέσμων ή άλλου υλικού στον ιστότοπο.

Από τις ανωτέρω επιφυλάξεις εξαιρούνται όσα προβλέπονται στη φαρμακευτική νομοθεσία της Ελλάδας και της Κύπρου για τα φαρμακευτικά προϊόντα, με την οποία [νομοθεσία] η BauschHealth συμμορφώνεται άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Παρά το ότι έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε οι αναφορές για την υγεία που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο υπό τη μορφή συμβουλών να είναι ορθές και ενημερωμένες, οι εν λόγω αναφορές είναι γενικού χαρακτήρα και η BauschHealth δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια, την ορθότητα ή τη χρησιμότητά τους.

Αυτές οι αναφορές δεν αποτελούν ιατρική συμβουλή και αναρτώνται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε αυτές τις αναφορές για αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας σας, ως ιατρική διάγνωση ασθένειας ή πάθησης ή για σύσταση ή χρήση φαρμάκων. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, οι οποίοι ως επαγγελματίες υγείας, είναι οι μόνοι αρμόδιοι για να παρέχουν εξειδικευμένες συστάσεις κατάλληλες για την δική σας κατάσταση.

Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει ευθύνη της BauschHealth από τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτού του ιστοτόπου και η χρήση αυτών των πληροφοριών γίνεται από το χρήστη με δική του αποκλειστικά ευθύνη, έλεγχο και απόφαση.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

Σημείωση: Ο οικογενειακός σας ιατρός ή ένας επαγγελματίας υγείας είναι η καλύτερη και ασφαλέστερη πηγή πληροφοριών σχετικά με θέματα που αφορούν την υγεία σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της BauschHealth ή για την αναφορά μιας ανεπιθύμητης ενέργειας επικοινωνήστε με την τηλεφωνική γραμμή +30 2108108460.

Εάν ανησυχείτε για οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια ή αν νομίζετε ότι είναι σοβαρή, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας ή το νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης των φαρμακευτικών προϊόντων που λαμβάνετε.

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr). Mέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσοτέρων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το υλικό του ιστοτόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της BauschHealth ή η τελευταία έχει λάβει την απαιτούμενη άδεια για τη χρήση του, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει του περιεχομένου σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, εξαιρουμένων των παρακάτω επιτρεπόμενων χρήσεων: Επιτρέπεται η ανάγνωση, προβολή, εκτύπωση και λήψη αρχείων και υλικού από τις σελίδες αυτές αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού σε τρίτα μέρη αποκλειστικά για την προσωπική τους ενημέρωση και μόνο εφόσον: i) αναφέρετε την πηγή του υλικού (ιστότοπος www.counterpain.gr). Υποχρεούστε να συμπεριλάβετε την αναγνώριση της πηγής και τη διεύθυνση του ιστοτόπου www.counterpain.gr στο αντίγραφο του προωθημένου υλικού, και ii) ενημερώσετε το τρίτο μέρος ότι οι παρούσες προϋποθέσεις ισχύουν και γι’ αυτό και ότι οφείλει να συμμορφώνεται με αυτές.

Η παρούσα άδεια δεν επιτρέπει την ενσωμάτωση του συνόλου ή μέρους του υλικού αυτού σε άλλη εργασία ή δημοσίευση, σε έντυπη, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή. Ειδικότερα και όλως ενδεικτικά, απαγορεύεται η διανομή ή αντιγραφή του συνόλου ή μέρους των ιστοσελίδων του ιστοτόπου www.counterpain.gr και του περιεχομένου τους για εμπορικούς σκοπούς.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αναμετάδοση ή αποθήκευση του συνόλου ή μέρους των ιστοσελίδων του ιστοτόπου www.counterpain.gr και του περιεχομένου τους σε άλλον ιστότοπο ή άλλο ηλεκτρονικό σύστημα ανάκτησης ή διασποράς δεδομένων.

Είτε δηλώνεται ειδικά, είτε όχι, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είτε ανήκουν στην BauschHealth είτε η τελευταία έχει δικαίωμα χρήσης τους.

Επισημαίνεται όμως ότι η BauschHealth δεν έχει ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ούτε συνδέεται με τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που εμφανίζονται στον ιστότοπο εφόσον τα εμπορικά αυτά σήματα τρίτων μερών χρησιμοποιούνται μόνο για την ταυτοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους και η χρήση τους δεν θα εκλαμβάνεται ως χορηγία ή προσυπογραφή εκ μέρους της BauschHealth.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (HYPERLINKS)

Ορισμένοι υπερσύνδεσμοι σε αυτό τον ιστότοπο οδηγούν σε ιστοτόπους που δεν ελέγχονται από την BauschHealth. Όταν ενεργοποιείτε κάποιον από αυτούς τους συνδέσμους, αποχωρείτε από τον ιστότοπο www.counterpain.gr.

Παρά το ότι η BauschHealth καταβάλλει προσπάθειες να παράσχει συνδέσμους μόνο προς ιστοτόπους τρίτων μερών που συμμορφώνονται με τα πρότυπα της BauschHealth, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η BauschHealth δεν έχει έλεγχο όσον αφορά τη φύση και το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοτόπων και δεν συνιστά τους ιστοτόπους αυτούς, τις πληροφορίες που περιέχουν ή οποιαδήποτε προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων μερών. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι η λήψη λογισμικού ή άλλων ηλεκτρονικών δεδομένων από ορισμένους ιστοτόπους ενέχει κίνδυνο παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και εισόδου κακόβουλων λογισμικών στο σύστημά του χρήστη.

Η BauschHealth δεν έχει καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για το περιεχόμενο των ιστοτόπων τρίτων μερών προς τους οποίους υπάρχει υπερσύνδεσμος και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση (ρητή ή έμμεση) σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω ιστοτόπους.

Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει τις δηλώσεις νομικού περιεχομένου και την πολιτική περί απορρήτου σε άλλους ιστοτόπους της BauschHealth ή τρίτων μερών στους οποίους συνδέεται.

Η BauschHealth δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή αποθετική ζημία από τη χρήση ιστοτόπων τρίτων μερών.

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι επικοινωνίες χρηστών (εκτός από εκείνες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα ή/και δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία) θεωρούνται ως μη εμπιστευτικές και η BauschHealth δύναται να τις χρησιμοποιεί για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής και της δημοσίευσης, καθώς και για εμπορικούς σκοπούς.

Ανατρέξτε επίσης τη Δήλωση απορρήτου στον ιστότοπο της BauschHealth για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση προσωπικών ή σχετιζομένων με την υγεία στοιχείων.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ

Σε αυτό τον ιστότοπο μπορεί να εμφανίζονται δηλώσεις της BauschHealth για μελλοντικές ενέργειες, οι οποίες βασίζονται στις παρούσες πεποιθήσεις και γνώσεις αυτής. Πάραυτα, τα αποτελέσματα που θα επιτευχθούν όντως από την BauschHealth μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις δηλώσεις, αφού εξαρτώνται από ένα συνδυασμό παραγόντων, όπως είναι η Μακροοικονομία και ο Ανταγωνισμός, που δεν ελέγχονται από την BauschHealth. Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε νομικών δεσμεύσεων για την τροποποίηση των εν λόγω δηλώσεων/καταστάσεων, η BauschHealth δεν προβαίνει σε τακτική ενημέρωση όλων των δηλώσεων που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Να διαβάζετε πάντα το φύλλο οδηγιών των προϊόντων πριν τη χρήση.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, καθώς και οτιδήποτε σε αυτόν τον ιστότοπο διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.